Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 19-то заседание на Общински съвет – Неделино – 10.03.2021 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община Неделино
Сключване на тристранно споразумение с УО на ОПОС и Министъра на финансите за намаляване с 80 на сто от главниците на задълженията по наложените финансови корекции при изпълнението на проект No BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ NoД-34-27 от 20.11.2017г., по No BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ от приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България
 2Кмет на община Неделино
Искане до Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. (УО на ОПОС) за предоставяне на временен безлихвен заем за финансови корекции наложени в процеса на изпълнение на проект No BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ NoД-34-27 от 20.11.2017г., по No BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ от приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България
 3Кмет на община НеделиноПреразглеждане на Решения № 173 от 18.02.2021г. приети с Протокол № 18 върнато като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-09-430/05.03.2021г.
4Други
Skip to content