Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 22-то заседание на Общински съвет – Неделино – 19.05.2021 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноЗаявление от Марина и Детелина Алексиеви с вх. № 93-00-486/02.03.2021г. за прекратяване на собствеността в УПИ XXII, КВ.121 по ПУП на гр.Неделино чрез продажба на частта на общината.
 2Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.01.2021г-31.03.2021г.
 3Кмет на община НеделиноПриемане на Общинска програма за енергийна ефективност 2021-2027г.
 4Кмет на община НеделиноПриемане на План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027г.
 5Кмет на община НеделиноПриемане на Община Неделино за пълноправен член на Сдружение ,, Национална асоциация на доброволците в Република България“.
 6Кмет на община НеделиноВъвеждане на задължително предучилищно образование за 4- годишни деца на територията на Община Неделино от учебната 2021/2022 година .
 7Кмет на община НеделиноПриемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2022г.
 8Кмет на община НеделиноОтпускане на финансова помощ на семейство Дюлеви, жители на община Неделино за транспортиране на тленните останки на сина им Борислав Дюлев.
9Кмет на община НеделиноЗаявление от Ирена Бисерова Младенова с вх. № 93-00-707 / 29.03.2021г с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
10  …Други
Skip to content