Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 41-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.10.2022 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноОпределяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията на Община Неделино като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“.
 2Кмет на община НеделиноСъгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
 3Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино с проектно предложение по целева програма,, Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд ,, Социална закрила“ по реда на чл.27, ал 1 т.2 от Закона за социално подпомагане.
 4Кмет на община НеделиноПромяна и допълване на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022г.
 5Кмет на община НеделиноОткриване на процедура за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 12 кв. м.  Шивашко ателие за  изработка на носии, находящо се в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино.
 6Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-1262/19.08.2022г., допълнено с писмо от 14.06.2017г. от Фидан Анчев Личев за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ на поземлени имоти с идент. № 51319.19.21 и 51319.19.23, м. „Лъчеви колиби“, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян. 
 7Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на вендинг машина за топли напитки в ПИ с идентификатор 51319.503.686 по КК на гр. Неделино.
8Кмет на община НеделиноЗаявление от „Милиен ВМ“ ЕООД с управител Виолета Златкова Михайлова чрез продажба частта на общината.
9Други
Skip to content