Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Мадан има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Заключителната пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Община Мадан има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Заключителната пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, който се изпълнява съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017 г. по Процедура №: BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България.

Събитието ще се проведе на 17.05.2021г. (понеделник) от 11:00 часа, в административната сграда на Община Мадан с адрес: 4900 гр. Мадан, ул. “Обединение” No.14, ет.ІV, зала 401.

С уважение:

инж. ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ
Кмет на община Мадан

Приложение: Програма

Skip to content