Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино информира гражданите, че на 31 декември 2020 г. проект BG05M9ОP001-2.101-0116 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 3“ приключи

Допълнителна информация за проекта:

Наименование:„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“
Източник на финансиране:Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Бюджетна линия:BG05M9ОP001-2.101-0116
Статус:Приключил
Териториален обхват:Община Неделино
Планирано начало на изпълнение на проекта:16.03.2020 г.
Планиран край на изпълнение на проекта:31.12.2020 г.
Цел на проекта:Целта на процедурата по Компонент 3 е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора е необходимо общината да създаде условия за осигуряване на жизненоважни продукти за населението с цел неговата защита
Основни дейности:Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите); Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.
Описание на целевата група:Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).
Постигнати  резултати:Разширяване на съществуващи социални услуги, превенция разпространение на COVID – 19 сред най-уязвимите групи от населението и подпомагане на 113 възрастни хора и лица с различни увреждания или лица под карантина.
Обща стойност на проекта:49050,00 лв. от които размерът на Европейското финансиране е: 41692,50 лв. и Национално финансиране в размер на: 7357,50 лв.
Сума на исканата БФП:49050,00 лв.
Размер на собствено участие:Н.П.
Skip to content