Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 14.04.2021 г. стартира проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. «НАПРЕДЪК» – II ЧАСТ И УЛ. «ДЕЛЬО ВОЙВОДА», ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“

На 14.04.2021 г. стартира проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ  И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. «НАПРЕДЪК» – II ЧАСТ  И УЛ. «ДЕЛЬО ВОЙВОДА», ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“, основна информация за проекта:

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.001-0025-C01
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ  И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. «НАПРЕДЪК» – II ЧАСТ  И УЛ. «ДЕЛЬО ВОЙВОДА», ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО ДО РАБОТНИ МЕСТА И ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ, ПОСРЕДСТВОМ ПОДНОВЕНА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 129 172,60 лв.

Европейско съфинансиране: 959 796, 73 лв.           Национално съфинансиране: 169 375, 87 лв.

                НАЧАЛО: 07.05.2019 г.                                                           КРАЙ: 07.05.2022 г.

Skip to content