Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стартира плащането на местни данъци и такси за 2021 г.

Уважаеми жители на Община Неделино,

От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2021 г. С настоящото съобщение, Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

Данък недвижими имоти – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Такса битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Данък върху превозните средства – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
I – ва вноска – до 31.01.2021 г.
II – ра вноска – до 30.04.2021 г.
III – та вноска – до 31.07.2021 г.
IV – та вноска – до 31.10.2021 г.

Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени:

  • В брой  – на касата на общината, на ул. „Ал.Стамболийски” № 104, Център за информационно и административно обслужване – партерния етаж;
  • В брой в пощенските станции с on-line свързаност на територията на страната
  • В брой на касите на „ Изпей “ с on-line свързаност на територията на  страната;
  • По банков път – по следната банкова сметка на Община Неделино:

IBAN: BG10IABG74918401090600
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ СМОЛЯН ,  КЛ. НЕДЕЛИНО

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък);
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък);
Код на вид плащане  / данък при придобиванене на  имущество/ 442500/

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.

Skip to content