Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Неделино

Кметът на Община Неделино Боян Кехайов, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29, чл.30 и чл.31 от Наредбата №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Неделино, кани жителите на община Неделино, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината на 29.01.2021 година в 14,30 часа в Заседателната  зала на Община Неделино етаж 5, при проявен  по голям интерес  от страна на заинтересуваните граждани, при спазването на противоепидемичните изисквания ще се допускат по 12 души.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Неделино за 2021г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@nedelino.bg както и в деловодството на Община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

БОЯН КЕХАЙОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО

Приложения:


Skip to content