Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО РАЗКРИВА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

През 2021 година в община Неделино се разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Личен асистент“. Услугата ще се предоставя на 23 потребители от 5 асистента.

От 14.01.2021 г. Община Неделино стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за новата социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

– Заявление-декларация /по образец/;

– Документ за самоличност (за справка);

– Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

– Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление – декларация (по образец):

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един личен асистент ще предоставя подкрепа на минимум 4-ма потребители, в зависимост от трудовата си заетост и извършената индивидуална оценка на потребностите на потребителите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „Личен асистент“ се подават от 14.01.2021 г. в деловодството на Община Неделино, както и в кметствата по населени места от община Неделино, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Подадените Заявления-декларации до 22.01.2021 г. ще бъдат разгледани на първото заседание на Комисията за подбор на потребители. Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „чакащи“.

Образци на документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Неделино, на адрес:www.nedelino.bg.

За допълнителна информация тел. 03072/9292, вът. 115 – г-жа Илияна Дуганова.

Приложения:


Skip to content