Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 14.04.2021 г. стартира проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”

На 14.04.2021 г. стартира проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”, основна информация за проекта:

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.007-0036-C01
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”

ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО И ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ  НА УСЛОВИЯ ЗА СПОРТ НА ОТКРИТО. РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА СРЕДАТА  НА ЖИВОТ  НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА, ПОСРЕДСТВОМ ИЗГРАДЕНА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 652, 77 лв.

Европейско съфинансиране: 83 004, 85 лв.       Национално съфинансиране: 14 647, 92 лв.

                                НАЧАЛО: 07.05.2019 г.                                                     КРАЙ: 07.05.2022 г.

Skip to content