Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Нова възможност за кандидат-потребители на “Топъл обяд в община Неделино”

Община Неделино информира всички желаещи да се включат в проект „Топъл обяд в община Неделино„  Договор № BG05SFPR003-1.001-0028-C02, по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд’’, че от 01.01.2023 г. линията на бедността се качва от 413 на 504 лв, а с това се увеличават и шансовете на кандидат-потребители, отхвърлени заради високи доходи, да получават „топъл обяд“. Имайки предвид, че Общината разполага и със свободен капацитет да покрива нуждите на повече потребители, приканваме всички, които са под тази линия, както и попадащи в някоя от другите целеви групи (1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 5. скитащи и бездомни лица; 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците), да подадат заявления за участие в проекта.

От екипа по проекта

Skip to content