Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино уведомява жители на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M9OP001-6.002-0082, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Неделино уведомява жители на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

         Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

         Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта, а именно хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65г., други уязвими групи, вкл. Лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

          Продължителността на предоставянето на услугите е 12 месеца.

          Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.05.2021г.

Потребители, които могат да ползват здравно-социални услуги са:

-Хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

-Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от дългосрочно наблюдение и здравнигрижи;

-Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочнонаблюдение и здравни грижи и техните семейства;

-Самотно живеещи тежко болнилица;

I.Документи за участие в процедурата :

При кандидатстване желаещите да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, представят следните задължителни документи :

– Заявление за ползване на услугата (по образец);

-Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-Декларация за информирано съгласие (по образец);

-Документ за самоличност (за справка);

-Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Медицински протокол на ЛКК, епикризи и другимедицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето (копие);

II.Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявление за включване в проекта се подават от 12.04.2021г. до 19.04.2019г. всеки работен ден от  10:00-12:00 , 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

     Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получават:

  • В сградата на Община Неделино – гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски №104, етаж.1, Деловодство – гише 2
  • Документите са достъпни и на интернет страницата на община Неделино- https://www.nedelino.bg/

Лицата, поставени под задължителна карантина могат да заявят необходимост от ползване на услугата на тел : 0885252437 – г-н Лазар Бабачев – Ръководител на проекта

Декларация за обстоятелства

Изтеглете обява

Skip to content