Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Общински съвет – Неделино уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 18.01.2022 г. да депозират предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Неделино, стая № 12 на трети етаж в сградата на Община Неделино в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, с адрес: гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски” №104 и при спазване на всички въведени противоепидемични мерки, а по възможност по електронен път. Предложения и становища могат да бъдат подавани по електронен път на e-mail: obs_nedelino@abv.bg

Вносител:
Д-р Румен Младенов
Председател на Общински съвет – Неделино

Приложения:
1. Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация;
2. Мотиви към Проекта.

Skip to content