Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление по реда на чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно Проект на ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че на 23.12.2021г. от 14:00 часа в сградата на Община Неделино /етаж 5/, ще се проведе публично обсъждане на Проект на ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

Skip to content