Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 11.05.2022г.  община Неделино стартира изпълнението на дейности по проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Компонент 2, ДБФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01 финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На 11.05.2022г.  община Неделино стартира изпълнението на дейности по проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Компонент 2, ДБФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01 финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Договорът е продължение на изпълнения вече Договор за БФП BG05M9OP001-6.002-0084-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002, финансиран от ОП РЧР.

Проектните дейности са продължение на вече изпълнените ДБФП BG05M9OP001-6.002-0082-C01 и се изразяват в следното:

  • 24 лица – възрастни хора и хора с увреждания продължават да  ползват мобилни интегрирани социални услуги в домашна среда;
  • Предвидена е отново подкрепа и за лица поставени под карантина  под формата на услуги за закупуване на храна и средства от първа необходимост;
  • Потребителите на трите центъра за социални услуги в град Неделино остават ползватели на услугите предоставяни по проекта;
  • Подкрепящият персонал за служителите на трите центъра предоставящи социални услуги запазва дейността си.

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите и не се събират такси.

Нови заявления от желаещи да ползват предоставяните услуги се приемат по всяко време, като при зает капацитет, след оценка на потребностите, лицата ще бъдат включвани в списък с чакащите потребители до освобождаване на заявената позиция.

Образците на заявленията може да получите в община Неделино, ет.3, стая 304, при г-н Лазар Бабачев – Ръководител проекта.

Skip to content