Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Неделино за 2020г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси, Председателя на Общински съвет гр. Неделино, отправя покана за участие в публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Неделино и сметките за средствата от Европейския съюз на община Неделино за 2020 година.

Обсъждането ще се проведе на 27.08.2021г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Неделино ул. ,,Александър Стамболийски“ №104, стая № 12 или на интернет страницата на общината-www.nedelino.bg.

Инж. Стойко Еленов…/п/…/печат/
Председател на Общински съвет – Неделино

Приложения:


Skip to content