Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Компонент 2, ДБФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01 финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Компонент 2
ДБФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01
финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Община Неделино продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Компонент 2, ДБФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01 финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Дейностите се реализират в изпълнение на Договор за БФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01 по процедура BG05M9OP001-6.004, финансиран от ОП РЧР.

Проектните дейности са продължение на вече изпълнения ДБФП BG05M9OP001-6.002-0082-C01 и се изразяват в следното:

  • 24 лица – възрастни хора и хора с увреждания продължават да  ползват мобилни интегрирани социални услуги в домашна среда
  • Предвидена е отново подкрепа и за лица поставени под карантина  под формата на услуги за закупуване на храна и средства от първа необходимост.
  • Потребителите на трите центъра за социални услуги в град Неделино остават ползватели на услугите предоставяни по проекта.
  • Подкрепящият персонал за служителите на трите центъра предоставящи социални услуги запазва дейността си.

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите и не се събират такси.

Нови заявления от желаещи да ползват предоставяните услуги се приемат по всяко време, като при зает капацитет на потребители на интегрирана социална услуга, след оценка на потребностите, лицата ще бъдат включвани в списък с чакащите потребители до освобождаване на заявената позиция.

Услугите  за закупуване на храна и средства от първа необходимост могат да ползват всички желаещи, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта. Включване на потребителите става след заявена потребност от тяхна страна пред ОбА Неделино и съответно оценка от комисията за подбор.

Образците на заявленията може да получите в община Неделино, ет.3, стая 304, при г-н Лазар Бабачев – Ръководител проекта.

Skip to content