Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление по реда на чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Неделино се приемат предложения и становища относно така изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.

МОТИВИ

за приемане Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино:

І. Причини, които налагат приемането на  изменение и допълнение на Наредбата:

  1. Необходимост от синхронизиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино с измененията в нормативната уредба от по-висока степен. Закона за местните данъци и такси, посл. изм. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021г. засяга доста разпоредби, в резултат на което е необходимо същите да бъдат синхронизирани с Наредбата.
  • Промените в Наредбата не се отнасят до размера на местните данъци и такси.

ІІ. Целите, които се поставят са:

Създаване на подзаконови нормативни разпоредби, съответстващи на нормативните актове от по-висока степен – Закона за местните данъци и такси.

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на изменение и  допълнение на Наредбата:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 ІV.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Неделино, ул. «Александър Стамболийски» № 104 и/или на

e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Приложение:

  1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.
Skip to content