Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление по реда на чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Неделино се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и  допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино.

МОТИВИ

за приемане проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино:

І. Причини, които налагат приемането на  изменение и допълнение на Наредбата:

Промените се налагат поради факта, че реалната издръжка на едно дете, посещаващо детска ясла или детска градина е в пъти по-висока от заплащаната такса. В Наредбата за здравословното хранене са разписани задълженията на общината по осигуряването на видовете храни и техния грамаж, които трябва да присъстват задължително в ежедневното меню на децата. Хранителните продукти следва да отговарят на съответния държавен стандарт. Това допълнително увеличава тежестта на това перо от издръжката. Съобразно принципите, заложени в чл.8 от Закона за местните данъци и такси, местните такси се определят, така че да възстановяват пълните разходи на общината по предоставяната услуга, както и постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им. Това мотивира и направеното предложение за промяна на таксата, освен това увеличението е част от Оздравителния план на община Неделино.

ІІ. Целите, които се поставят са:

  1. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на такси на територията на общината;
  2. Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;
  3. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на изменение и  допълнение на Наредбата:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 ІV.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Неделино, ул. «Александър Стамболийски» № 104 и/или на e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Приложение:

  1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино;
Skip to content