Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 22.11.2021 г. е въведен в експлоатация строеж ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ПО ПЛАНА НА ГРАД НЕДЕЛИНО, която се реализира по проект № BG06RDNP001-7.007-0036-C01„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”

На 22.11.2021 г. съгласно Удостоверение №4 / 22.11.2021г. е въведен в експлоатация строеж ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ПО ПЛАНА НА ГРАД НЕДЕЛИНО, която се реализира по проект № BG06RDNP001-7.007-0036-C01„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”., чрез предоставянето  на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони” № BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”.

С изпълнението на проекта е постигната целта: насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване на качеството на живот в община  Неделино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на условия за спорт на открито. реализацията на проекта ще подобри качеството на средата на живот на населението в общината, посредством изградена спортна инфраструктура

Skip to content