Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за набиране на персонал и потребители по договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома” – програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Skip to content