Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за набиране на персонал

В качеството си на бенефициент по Проект «по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0040-С01 „С грижа за хора в неравностойно положение от община Неделино“, финансирана от ЕСФ, обявява набиране на документи от кандидати за следната позиция:

„Мениджър на случай“–10 позиции;

Цел на проекта:

Основната цел на дейността по наемане на персонал е да се повиши качеството на живот, насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

Минимални изисквания за позиция: „Мениджър на случай“

• Образователна степен: минимум средно;

• Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

• Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word;

• Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;

• Умения за работа в екип.

Основни задължения:

• Да подпомага лицата от целевата група по проекта при осъществяването на контакти с институции и организации – АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални, образователни/ обучителни/, здравни услуги и др. Подпомагането ще се извършва според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, с цел преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост.

• Да спазва принципа на поверителност на лични данни станали му известни в хода на работа.

Документи за кандидатстване:

– Служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице /ако е приложимо/;

– Копие от диплома или/и от удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;

III. Етапи на подбора:

Етап 1: Документална проверка (селекция по документи);

Етап 2: Събеседване с допуснатите кандидати;

Етап 3: Класиране.

IV. Срок на подаване на документи:

Срок за подаване на документите – от 10.04.2024 година до 17.04.2024 година, от 8,30 до 16,30 часа.

V. Начин на подаване на документи:

Документите могат да се получават от Община Неделино на адрес: улица „Александър Стамболийски”, № 104, ет.4, стая 17 , всеки работен ден (понеделник-петък) от 8,30 до 16,30 часа.

Длъжността се заема по трудово правоотношение – чл. 68 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е 15 месеца, считано от датата на сключването му.

Телефон за информация: 0884296822 

Заявления за кандидатстване може да намерите и на сайта на Община Неделино .

Skip to content