Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ – ЕТАП 2

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.005-0040-С01 „С грижа за хората в неравностойно положение от  Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027.

Община Неделино обявява втори етап на конкурса за назначаване на длъжност “Мениджър на случай”, на 8 часов работен ден за десет лица.

I.             На 18.04.2024г. в 15.00 часа в заседателната  зала на община Неделино ще се проведе Интервю с допуснатите кандидати за заемане на длъжност “Мениджър на случай”

II.            За допускане до събеседването кандидатите трябва да представят входящ номер от подаденото заявление.

III.          Кандидати, който не се явят в посоченото време ще бъдат служебно отстранени от по нататъшното им участие в конкурса.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО:

Индивидуално събеседване с кандидатите и изготвяне на решение с точкова оценка от Комисията по подбор.

Срок на обявяване на резултатите от събеседването и  класираните кандидати – до 3 /три/ работни дни след датата на интервюто.

Телефон за контакти: 0884296822 – Община Неделино.

Skip to content