Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 12.06.2023г. се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от Община Неделино договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0020-С01  “Грижа в дома – Община Неделино”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

На 12.06.2023г. от 10.00 часа се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от Община Неделино договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0020-С01  “Грижа в дома – Община Неделино”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В началото на пресконференцията кметът на Община Неделино г-н Боян Кехайов  изказа благодарността си към работата на екипите на всички социални услуги, благодарение на които Община Неделино е водеща в страната по брой и капацитет социални услуги.

Целите на проекта представи г-н Лазар Бабачев – ръководител на проекта. В пресконференцията участваха лицата наети за извършване на различните дейности и екипа на проекта.

Общата стойност на проекта: 291 218,56 лева (двеста деветдесет и една хиляди двеста и осемнадесет лева и петдесет и шест стотинки).

Проектът ще се реализира в рамките на 14 месеца, като социалната услуга се предоставя в рамките на година. Той обхваща 60 лица от целевите групи.

Проектът цели да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Конкретните услуги за всеки потребител се определят на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и ще включват: почасови услуги за лична помощ; почасови услуги в подкрепа на социалното включване; почасови здравни услуги.

На служителите, които предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, е осигурен транспорт от/до домовете на потребителите, както супервизия и обучения.

За предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги потребителите не заплащат такса.

Целевите групи, които са обхванати от социалната услуга включват възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

 В края на пресконференцията кмета на Община Неделино отново благодари на екипа, подготвил проекта, за да получат хората адекватни грижи. Това е един от най-сериозните подобни проекти в България и се надявам чрез реализацията му да помогнем хората да се чувстват по-добре, обгрижени и по-здрави.“


Договор  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“  

Skip to content