Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 2 / 24.04.2024г. от дейността на комисия, назначена със Заповед № 167/18.04.2024г. за провеждане на подбор на кандидатите за обявени свободни позиции по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.005-0040- С01 за изпълнението на проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино” по процедура BG05SFPR002-2.005  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021г. – 2027г.

Skip to content