Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 14-то заседание на Общински съвет – Неделино – 16.11.2020 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноЗаявление от Валентин Асенов Димитров с вх.№93-00-1751/03.09.2020г. за закупуване на УПИ V, кв.109 по ПУП на гр.Неделино от 1987г.
 2Кмет на община НеделиноЗаявление от Румен Асенов Касабов с вх.№93-00-1517/11.08.2020г. за закупуване на УПИ XXIII, кв.121 по ПУП на гр. Неделино от 1987г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1362/ 16.09.2020г.
 3Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост в УПИ VIII-1334-Паркинг, кв.55, чрез публично оповестен конкурс.
 4Кмет на община НеделиноСключване на споразумение между община Неделино и Милко Иванов Димитров.
 5Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.07-2020г-30.09.2020г.
 6Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“
 7Кмет на община НеделиноПредложение за преминаване на делегирани бюджети, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на общинските детски градини и общински социални центрове.
 8Кмет на община НеделиноОтпускане на финансови средства по молби на граждани.
  9 Кмет на община НеделиноОдобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXVII, XXVIII, XXVI от кв.2 и УПИ II, УПИ III-за озеленяване от кв.3 по плана на с. Средец, общ. Неделино.
10Други
Skip to content