Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Списък на оценени и класирани потребители след направена индивидуална оценка за потребностите и предоставена социална услуга по проект BG05SFPR002-2.001-0020-C01 “Грижа в дома в община Неделино”

Skip to content