Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 39-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.08.2022 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноОтчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от Европейския съюз  на  община Неделино за 2021г.
 2Кмет на община НеделиноОтчет за състоянието на общинския  дълг  към  31.12.2021г.
 3Кмет на община НеделиноЗакупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла.
 4Кмет на община НеделиноЗакупуване на водопроводни тръби и неотложни аварийни дейности.
 5Кмет на община НеделиноИздаване на Запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, във връзка с реализация на проект ,, Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо гр.Мадан“.
 6Кмет на община НеделиноПостановление № 376 от 05.11.2021г на стойност 1 900 000,00лв.
 7Кмет на община НеделиноВземане на решение за отпускане на еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Неделино.
8Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на вендинг машина за студени напитки в ПИ с идентификатор 51319.503.880 по КК на гр. Неделино.
9Кмет на община НеделиноЗаявление от Румен Радославов Кехайов с вх.№93-00-2650/24.11.2021г.за закупуване на поземлен имот с идентификатор 51319.501.613 по Кадастралната карта на гр. Неделино, одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр. София. (с номер от предходен план УПИ X-336, кв.41 по ПУП на гр. Неделино от 1987г).
10Кмет на община НеделиноЗаявление от Любо Райчев Дамянов свх.№93-00-1613/26.07.2021г.за закупуване на УПИ VII-413, кв.51 по ПУП на гр.Неделино от 1987г. с идентификатор 51319.502.21 по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София.
11Кмет на община НеделиноЗаявление от Борис Младенов Соколов с вх.№93-00-888/27.06.2022г.за закупуване на поземлен имот с идентификатор 51319.501.441 по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София(с номер от предходен план УПИ XV-255, кв.25 по ПУП на гр.Неделино от 1987г).
12Кмет на община НеделиноЗаявление от Тихомир Миланов Сандаров с вх.№93-00-1247/18.08.2022г.за закупуване на поземлен имот с идентификатор 51319.501.193 по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София(с номер от предходен план УПИ XVI-181, кв.5 по ПУП на гр.Неделино от 1987г).
13Кмет на община НеделиноЗаявление от Филка Антимова Кадиева и наследниците на Стоян Иванов Кадиев и Здравко Стоянов Кадиев с вх.№93-00-1248/18.08.2020г. за прекратяване на съсобствеността в ПИ с идентификатор 51319.503.698( с номер от предходен план УПИVII-973,кв.117 по ПУП на гр.Неделино) чрез продажба частта на общината.
14Кмет на община НеделиноОтписване на поети задължения по договори към 31.12.2016г. в община Неделино- ,,БЮДЖЕТ“ И ,,ИБСФ“.
15Кмет на община НеделиноПриемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2023г.
16Кмет на община НеделиноУтвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Неделино за учебната 2022/2023 година.
17Кмет на община НеделиноПредложение за включване на ДГ „Пролет“  гр. Неделино в Списъка на средищните детски градини и  училища за учебната 2022/2023 г.
18Кмет на община НеделиноПокана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян.
19Кмет на община НеделиноОпределяне на пътни трасета като обекти с публично общинско значение и упълномощаване на кмета на Община Неделино за предприемане на последващи действия за допълнение на списъка на общинските пътища.
20Други
Skip to content