Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 15 януари 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 15 януари 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение № 1 към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритетна ос № 2: „Социално включване и равни възможности”, по процедура № BG05SFPR002-2.001 „Грижа  в дома“

Обща стойност на Безвъзмездната финансова помощ – 364 023.21 лева,

Финансиранo от Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Неделино.

Специфични цели :

– Да се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хората с невъзможност за самообслужване и на хората с увреждания.

 – Да се осигури здравно-социална грижа, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение на основата на индивидуалната оценка на потребностите.

– Да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване на правото на възрастните хора и лицата с увреждания за независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразно техните възможности и специфични потребности.

Срок за изпълнение на проекта – 14 месеца

Начало на проекта – 21.11.2022 г.

Край на проекта – 21.04.2024 г.

Skip to content