Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

По покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от Република България, една от които община Неделино, взеха участие в зелени посещения в периода 07-11 юни 2022 г., организирани в региона на Осло

По покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от Република България, една от които община Неделино, взеха участие в зелени посещения в периода 07-11 юни 2022 г., организирани в региона на Осло. Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения към Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.

Целта на посещенията бе обмен на опит с партньори от страната донор във връзка с бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата; намиране на потенциални партньорски организации на територията на страната донор; обмен на опит и знания, технологии, и добри практики между български общини и организации и общини от страната на донора.

Основните теми бяха: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко-управление; Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво.

Община Неделино с двама свои представители – Боян Кехайов – кмет на община Неделино и г-жа Диана Маринкева – икономически съветник, взе участие в работни срещи и семинар с презентации за обмяна на опит и добри практики с основна насоченост: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко-управление; Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво, които се проведоха в Норвегия, в периода 07-11 юни 2022 г., по покана и организация на норвежката Green Visits от община Осло.

През първия ден програмата бе следната:

Първо беше посетена Future Built, където бе представена презентация Future Built от г-жа Биргит Рустен, главен изпълнителен директор на организацията.

Целта на Future Built е да подкрепя благоприятно за климата градско развитие, шест общини в Региона на Осло си сътрудничат по програмата. Тяхната визия е да покажат възможни климатично неутрални градски зони, базирани на висококачествена архитектура. След презентацията се състоя обиколка с екскурзовод Kristian Augusts порта 23 (KA23), г-жа Åshild Wangensteen, MAD архитект. KA23 е рехабилитиран според устойчиви принципи и следва набора на Future Built на критериите за кръгли сгради. Сградата от 50-те години е първата кръгла в страната сграда с консервационен статус.

След това беше посетен Регион Гардерсмуен, където ни бе представена презентация и обиколка с екскурзовод – до Междуобщинско управление на отпадъците и рециклиране в Регион Гардерсмуен. Г-н Трим Денвик ни представи Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) – управляван модерен център за рециклиране, който събира повече от 95% от отпадъците за рециклиране.

ØRAS е междуобщинска компания за отпадъци, собственост на общините Eidsvoll, Hurdal, Nannestad  и Ullensaker, която  приема и управлява битовите отпадъци от 84 000 жители (към 01.01.2021 г.) Компанията е получила около 37 000 тона битови отпадъци през 2021 г. (440 кг/човек).

През втория ден програмата бе следната:

Първо имаше посещение в община Лиллестрьом, където ни посрещна г-жа Anette Gangnæs, ръководител на проекта, Green Visits. Изнесена ни бе презентация: Строителни обекти без емисии, г-н Джон Ериксен, ръководител на проекта Cleancon.  Повече от 25% от транспортните емисии в региона на Осло произлизат от строителни обекти. Идеята е да се използват пилотни обществени поръчки като инструменти за разработване на решения за строежи без вредни емисии. Имаше и презентация от Cleancon и община Лиллестрьом, представена от г-жа Ине Хьойер, община Лиллестрьом. Община Лиллестрьом ще създаде нова пожарна станция на пълен работен ден за регион Недре Ромерике. Пожарната ще бъде изградена като климатично амбициозна пожарна. Община Лилестрьом си сътрудничи с Cleancon за насърчаване на използването на работни машини без емисии. Този проект ще бъде демонстрационна строителна площадка за Cleancon. След това беше посетена строителната площадка, Håndverkskompaniet, г-н Fredrik Borch Lynghaug, община Лилестрьом и г-н Anders Torp – ръководител на проекта и предприемач – Håndverkskompaniet AS. Пожарната е в процес на изграждане и е амбициозен за климата строителен проект. Община Лиллестрьом участва в проект Cleancon за насърчаване на използването за работа на машини, които работят на електричество или други възобновяеми енергийни източници. Проектът е демонстрационна строителна площадка на общината, където машини без вредни емисии ще бъдат демонстрирани в активен строителен проект. Сумата на договора е NOK 153 милиона NOK (около 15 милиона евро).

През третия ден програмата бе следната:

Беше посетена община Аскер, където с обиколка с екскурзовод ни бе представено Korpåsen omsorgsboliger от г-жа Ingunn Ramsfjell от община Asker и нейни колеги архитекти. Korpåsen представлява изпълнен проект с благоприятни за климата домове за грижи за уязвими групи от хора – социални домове, домове с почти нулева енергия с опростени решения за вентилация и иновативна дървена основа и решения в конструкциите.

Следобед беше посетена и Агенцията за климата, където ни бе представена презентация за целите и бюджета за климата на град Осло и общината.

Когато община Осло стартира бюджета си през 2017 г., градът започва да проследява въглеродните си емисии заедно с финансите си. Смята се, че бюджетът за климата на Осло е първият по рода си. Това е пионерски подход за интегриране на климата в процесите на вземане на решения, който градът счита за най-важния си инструмент за постигане на целите си в областта на климата.

С пътуването до гр. Осло, Норвегия и посещенията на други няколко съседни общини, се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.

По време на посещенията си изложени по-горе се запознахме и обменихме информация и опит, като споделихме намерения за бъдещо партньорство по проекти, анонсирани в рамките на  Норвежкия финансов механизъм.

Чрез посещението в Осло и участието в семинара се засилиха двустранните взаимоотношения, чрез сътрудничество и повишена информираност в сферата на: намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата; зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, зелени сгради и еко- управление, подобрено използване на ресурсите на общинско ниво между общини, компании и институции от Норвегия и община Неделино.

Споделиха се добри практики, знания и технологии.


Презентации:

/За повече снимки – тук/

Skip to content