Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 3-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.12.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Председател на Вр. комисияПриемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
 2Председател на ОбС – НеделиноОпределяне броя на членовете и поименните състави на Постоянните комисии към Общински съвет –Неделино.
 3Председател на ОбС – НеделиноОпределяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
 4Председател на ОбС – НеделиноДаване съгласие за членство на Председателя на ОбС в ,,Национална асоциация на Председателите на Общински съвет в Република България“.
 5Председател на ОбС – НеделиноОпределяне на представители на Общинските съвети в Областния съвет за развитие на Област Смолян.
 6Кмет на община НеделиноАктуализация на Общинския бюджет към 30.11.2023г.
 7Кмет на община НеделиноРазходване на част от месечните отчисления по  чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2023г. за  извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Неделино.
8Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДОС) за отпускане на средства под формата на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект ,,Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/ строеж: ,,Нова клетка за отпадъци в Регионалното депо за твърди отпадъци, гр. Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино“.
9Кмет на община НеделиноНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.
10Кмет на община НеделиноПроект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино.
11Кмет на община НеделиноНаредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Неделино. 
12Кмет на община НеделиноКандидатстване на СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026г.
13Кмет на община НеделиноОдобряване на План-сметка за разходите по събиране,транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територията за обществено ползване в населените места на територията на община Неделино за 2024г.
14Кмет на община НеделиноУдължаване на срока за възлагане на услуга от общ  икономически интерес услуга  ,,Грижа в дома“ по договор № BG05SFPR002-2.001-0020-C01 ,,Грижа в дома в община Неделино“от 12 месеца на 15 месеца.
15Други
Skip to content