Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 4-то заседание на Общински съвет – Неделино – 23.01.2024 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Председател на ОбС – НеделиноНово обсъждане  на Решение № 13 от 29.12.2023г. прието с Протокол № 3, върнато със Заповед № АП-03-14-18 от 10.01.2024г. на Областния управител на област Смолян.
 2Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с  индентификатор  51319.14.168 по кадастралната карта на гр. Неделино, община. Неделино, обл. Смолян.
 3Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с  индентификатор  51319.22.545 по кадастралната карта на гр. Неделино, община. Неделино, обл. Смолян.
 4Кмет на община НеделиноЗаявление от Христо Цвятков Бабачев с вх. № 93-00-2859/11.09.2023 г. с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
 5Кмет на община НеделиноЗаявление от Радослав Бойков Ораков с вх. № 93-00-3471/31.10.2023 г. с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
 6Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на преместваемо съоръжение – „Подвижен автомобил – бус за производство и търговия на хляб, закуски и сладкарски изделия“ в ПИ с идентификатор 51319.502.121 по КК на гр. Неделино, УПИ VII, кв.55, НТП – за паркинг, находящ се в гр. Неделино, ул. „Напредък“.
 7Кмет на община НеделиноЗаявление от Анета Емилова  за продажба на общински имот по чл.36, ал.1 ,т.2 от ЗОС .
8Кмет на община НеделиноОтпускане на еднократна финансова помощ на Катя Боянова Павлова – жител на с. Изгрев, общ. Неделино, обл. Смолян
9Председател на ОбС – НеделиноПриемане Отчет за дейността на Общински съвет – Неделино и неговите комисии за периода от 01.07.2023г. -31.12.2023г.
10Кмет на община НеделиноПриемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Неделино мандат 2023г.-2027г.
11Кмет на община НеделиноГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община Неделино за 2024 година. 
12Кмет на община НеделиноБезвъзмездно прехвърляне право на собственост върху частна земя представляваща 18 кв. м. в западната част от ПИ с идентификатор 51319.503.11 с номер по предходен план УПИ II -543, кв.64 по ПУП на гр. Неделино чрез дарение в nолза на Община Неделино.
13Кмет на община НеделиноУтвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмета и кметове на кметства в Община Неделино.
14Кмет на община НеделиноПриемане на „Програма за управление на община Неделино за мандат 2023 – 2027 г.“.
15Други
Skip to content