Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 42-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.11.2022 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноЗаявление от Валери Димчев Демиров с вх.№93-00-1694/21.10.2022г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 2Кмет на община НеделиноЗаявление от Борис Димов Ангелов с вх.№93-00-1738/26.10.2022г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 3Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с проект „Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино, област Смолян“.
 4Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с проект „Реконструкция и/или рехабилитация на улици в град Неделино, община Неделино, област Смолян“
5Други
Skip to content