Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 43-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.12.2022 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноПриемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023г.
 2Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за периода 07.06.2022г-11.06.2022г.
 3Кмет на община НеделиноПродажба на земя-частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС.
 4Председател на ОбС – НеделиноОсигуряване на допълнителни средства необходими за храна във връзка с драстичното покачване на цените на хранителните продукти през 2022г.
 5Кмет на община НеделиноПриемане на решение за възлагане на услуга от общ икономически интерес услуга „Грижа в дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“.
 6Кмет на община НеделиноПриемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“.
 7Кмет на община НеделиноПродажба на земя-частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС.
8Кмет на община НеделиноАктуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за финансиране на обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от община Неделино през 2022 г.
9Кмет на община НеделиноЗаявление от Николай Димитров Марангозов с вх. № 93-00-1269/22.08.2022г. за закупуване на Поземлен имот с идентификатор 51319.502.395 чрез публичен търг с тайно наддаване.
10Кмет на община НеделиноОдобряване на  План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  на територията на община Неделино за 2023г.
11Други
Skip to content