Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 14.12.2022г. с Удостоверение №7 от 14.12.2022г на главния архитект на община Неделино е въведен в експлоатация строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СОУ „СВ.СВ.КИРОЛ И МЕТОДИЙ”

На 14.12.2022г. с Удостоверение №7 от 14.12.2022г на главния архитект на община Неделино е въведен в експлоатация строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СОУ „СВ.СВ.КИРОЛ И МЕТОДИЙ”. Обекта са реализирани по проект № BG06RDNP001-7.002-0016 “Реконструкция на дворно пространство на СОУ “Св., св. Кирил и Методий”, в УПИ I ркв.55 по плана на град Неделино, община Неделино “ чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ОСНОВНО ИЛИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, ФИНАНСИРАНО ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО § 10 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е 634508,82 лв. без ДДС, от които финансов принос в размер на 85% или сума от 539332,50 лв. без ДДС са средства, отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 15% или сума от 95176,32лв. без ДДС са средства, отпуснати от НФ. Повече информация за ЕЗФРСР може да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_bg.

С изпълнението на проекта са постигнати целите: Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони – община Неделино.

Skip to content