Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 44-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.01.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Председател на ОбС – НеделиноПриемане Отчет за дейността на Общински съвет-Неделино и неговите комисии за периода от  01.07.2022г-31.12.2022г
 2Председател на ОбС – НеделиноНово обсъждане на Решение №383 от 21.12.2022г. прието с Протокол № 43.
 3Председател на ОбС – НеделиноИнформация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2022 година.
 4Зам. кмет на Община НеделиноОтчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр. Неделино, област Смолян за 2022г.
 5Кмет на община НеделиноПокана за извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян.
6Други
Skip to content