Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Неделино“ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0010-C01 за период от 14 месеца.

Община Неделино ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Неделино “ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0010-C01 за период от 14 месеца.

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002
Административен договор –№ BG05SFPR002-2.002-0010-C01
Обща стойност на проекта: 42 590.00 лв., 100% БФП
Срок на изпълнение: 09.01.2023г. – 09.03.2024г. (14 месеца)

Настоящият проект е насочен към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на община Неделино по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по  ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. Целевата група, обхваната от проектното предложение са служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги, които чрез включването им в проектните дейности ще повишат компетенциите си, с което ще се осигури  плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по – ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Неделино. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по – ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Дейности които ще се реализират:

Обезпечаване правомощията на община Неделино по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по и ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги.

Индикатори за изпълнение: Заети, включително самостоятелно заети лица

Индикатори за резултат се очаква да бъдат „Заети лица, повишили своите компетенции“

Skip to content