Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 6-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.03.2024 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноИзменение на Решение № 35/15.02.2024г., прието с Протокол № 5/ 15.02.2024г. на Общински съвет-Неделино, относно: Даване на съгласие за поставяне на преместваеми обекти ,,Вендинг автомат“ и „Кафеавтомат“ в поземлен имот с идентификатор 51319.503.317 по КК на гр. Неделино, който е съсобствен имот по реда на Закона за общинската собственост.
 2Кмет на община НеделиноПокана за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян.
 3Кмет на община НеделиноЗаявление от Христо Цвятков Бабачев с вх.№93-00-2859/11.09.2023г. за закупуване на Поземлен имот с идентификатор 51319.503.107 чрез публичен търг с тайно наддаване.
 4Кмет на община НеделиноПриемане на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Плана за  интегрирано развитие на община Неделино 2021-2027 г. през 2023г.
 5Кмет на община НеделиноЗаявление от Минка Величкова Годумова с вх.№ 93-00-177/25.01.2024г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 6Кмет на община НеделиноАктуализиране на поименния списък на обектите за капиталово строителство и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за финансиране на обекти от поименния списък на община Неделино.
7Други
Skip to content