Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2022 година, на територията на община Неделино

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.66 от АПК

Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2022 година, на територията на община Неделино.

На основание чл.66, ал.1, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.20 от Наредбата на Общински съвет Неделино, за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино, такса „битови отпадъци“ се определя в годишен размер за всяко населено място с Решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата  на териториите  за обществено ползване.

Кметът на Община Неделино – г-н Боян Кехайов, предлага на вниманието на обществеността и заинтересованите лица следното предложение за проект на план-сметка за разходите през 2022 г. /Приложение 1/.

Запазва се размера на такса битови отпадъци за 2022 година 

Във връзка с чл.66 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, Проектът на план-сметката за 2022 г., се предоставя на вниманието на  всички заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират писмени предложения и възражения, да изразят писмени становища, мнения и препоръки на електронен адрес: oba_nedelino@abv.bg, или в деловодството – ет.1 в сградата на община Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“  №104.

Приложение:
1. Докладна запискат относно: Одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Неделино за 2022г.
2. Проект на План-сметка за разходите за 2022г.- Приложение №1.

Община Неделино надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.

Община Неделино надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.

Община Неделино напомня на своите жители, че по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ изпълнява проект „Патронажна грижа“+ в община Неделино. Договор № BG05M9OP001-6.002-0082-С01, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възрастни хора над 65 г. са целевите групи към които е насочен проекта:

  • с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

В периода до 10.05.2022г. всеки представител на гореспоменатите целеви групи може да заяви потребност от предоставяне на социалната услуга „Патронажна грижа“ и да получи подкрепа на следния тел:

Услугите на, които могат да разчитат потребителите са доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително и лекарствени продукти, заплащане на битови сметки и заявяване на неотложни административни услуги със средства на потребителите или със средства различни от тези по договора за БФП, които ще им се предоставят от нает по процедурата Координатор-Шофьор снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

Екип Община Неделино

Планово прекъсване на електрозахранването на 07.12.2021 г. в с. Изгрев, с. Кундево, с. Средец, с. Гърнати, с. Кочани, с. Диманово, с. Еленка, с. Бурево, м. Айвазови колиби, м. Кавърмови колиби, м. Чалови колиби, м. Крушките

„Електроразпределение Юг“ ЕАД съобщава на абонатите на с. Изгрев, с. Кундево, с. Средец, с. Гърнати, с. Кочани, с. Диманово, с. Еленка, с. Бурево, м. Айвазови колиби, м. Кавърмови колиби, м. Чалови колиби, м. Крушките за планово прекъсване на електрозахранването на 07.12.2021г. (вторник)  от 13:00 до 17:00 часа.

Обявление по реда на чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Неделино се приемат предложения и становища относно така изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.

МОТИВИ

за приемане Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино:

І. Причини, които налагат приемането на  изменение и допълнение на Наредбата:

  1. Необходимост от синхронизиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино с измененията в нормативната уредба от по-висока степен. Закона за местните данъци и такси, посл. изм. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021г. засяга доста разпоредби, в резултат на което е необходимо същите да бъдат синхронизирани с Наредбата.
  • Промените в Наредбата не се отнасят до размера на местните данъци и такси.

ІІ. Целите, които се поставят са:

Създаване на подзаконови нормативни разпоредби, съответстващи на нормативните актове от по-висока степен – Закона за местните данъци и такси.

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на изменение и  допълнение на Наредбата:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 ІV.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Неделино, ул. «Александър Стамболийски» № 104 и/или на

e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Приложение:

  1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.
Skip to content