Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Уведомление до граждани във връзка със засягането на имоти, частна собственост, поради необходимостта от укрепване на свлачище в местността „Леден врис“

Стартира плащането на местни данъци и такси за 2021 г.

Уважаеми жители на Община Неделино,

От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2021 г. С настоящото съобщение, Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

Данък недвижими имоти – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Такса битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Данък върху превозните средства – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
I – ва вноска – до 31.01.2021 г.
II – ра вноска – до 30.04.2021 г.
III – та вноска – до 31.07.2021 г.
IV – та вноска – до 31.10.2021 г.

Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени:

  • В брой  – на касата на общината, на ул. „Ал.Стамболийски” № 104, Център за информационно и административно обслужване – партерния етаж;
  • В брой в пощенските станции с on-line свързаност на територията на страната
  • В брой на касите на „ Изпей “ с on-line свързаност на територията на  страната;
  • По банков път – по следната банкова сметка на Община Неделино:

IBAN: BG10IABG74918401090600
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ СМОЛЯН ,  КЛ. НЕДЕЛИНО

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък);
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък);
Код на вид плащане  / данък при придобиванене на  имущество/ 442500/

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.

Община Неделино започва онлайн излъчване на сесиите на Общински съвет

От днес 27.01.2021 г. Община Неделино ще излъчва сесиите на Общински съвет наживо. За времето на сесията (днес от 16:00 часа) ще бъде поставен линк в сайта на Общината.

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Неделино

Кметът на Община Неделино Боян Кехайов, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29, чл.30 и чл.31 от Наредбата №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Неделино, кани жителите на община Неделино, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината на 29.01.2021 година в 14,30 часа в Заседателната  зала на Община Неделино етаж 5, при проявен  по голям интерес  от страна на заинтересуваните граждани, при спазването на противоепидемичните изисквания ще се допускат по 12 души.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Неделино за 2021г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@nedelino.bg както и в деловодството на Община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

БОЯН КЕХАЙОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО

Приложения:


Skip to content