Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Уведомление с вх. № КПД-11-575/10.08.2023 г. за инвестиционно предложение “Модулна мандра за преработка на мляко”, в ПИ №51319.10.187 в местността “Азмаците”, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023Г. НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публично обсъждане на проектобюджета на община Неделино за 2023 година, която е на 18.08.2023 година /петък/ в 11.30 часа в заседателната зала на ОбС Неделино V- етаж в сградата на общинска администрация.

Приканваме всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да се включат, като дадат своите предложения, данни за които могат да намерят на сайта на община Неделино -www.nedelino.bg.

Допълнителна информация – Общинска администрация, гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски №104, IV-ти етаж, стая 402 или 403, тел.03072/9292 вътрешен 129

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@nedelino.bg както и в деловодството на Община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Приложения:Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели с мандат 2024г.-2028г. към Районен съд –Златоград

СПИСЪК

На допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели с мандат 2024г.-2028г. към Районен съд –Златоград

  • СЛАВИ  ВЕСЕЛИНОВ ГОДУМОВ
  • ИЛИЯНА  ЛЮБЕНОВА ДУГАНОВА
  • ВЕЛКО  СЛАВЧЕВ КИСЬОВ

Председател на Вр. комисия…./п/…./печат/
/Владислав Емирски/

Приложения:СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2022Г.                      

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси, Председателя на Общински съвет-Неделино, отправя покана за участие в публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Неделино за 2022г.

Обсъждането ще се проведе на 11.08.2023г. /Петък/ от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Неделино. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Неделино, ул. ,,Александър Стамболийски“ № 104, стая № 12 или на интернет страницата на община Неделино- www.nedelino.bg.Д-р Румен Младенов…/п/…/печат/…
Председател на Общински съвет-
Неделино                      

Областният съвет на БЧК-гр. Смолян разкрива приемна за жителите на община Неделино на 28.07.2023 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Областният съвет на БЧК-гр. Смолян разкрива приемна за жителите на община Неделино, която ще се състои на 28.07.2023 г. /петък/ за времето от 10:30 до 16:30 часа в ТИЦ – гр. Неделино.

Всеки, който желае може да посети мероприятието, да зададе своите въпроси и да получи съдействие от организацията.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Skip to content