Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Възможности, предоставяни от ГРАО, за правене на справки в избирателните списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че сайтът на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е активен за справки в избирателните списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез интернет страницата:

• Може да се информирате за секциите и местата на гласуване.

• Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

• Да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез страницата: https://regna.grao.bg/

Активна е и възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, мобилен и стационарен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Съобщение за настъпили промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.)

Уважаеми жители на Община Неделино,

Уведомяваме ви за настъпилите промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.)

  • Съгласно чл.111, ал.6 от Закона за горите, право да закупят дървесина, от склад или стояща дървесина на корен, имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място.
  • За включване в списъка за текущата календарна година, е необходимо лицата да подадат заявление до кмета на населеното място, в срок до 31 март на календарната година. За ваше улеснение, от страна на Община Неделино, е изготвен образец на заявление, което следва да бъде подавано в Центъра за административно обслужване, намиращ се в сградата на Общинска администрация Неделино или в кметствата на населените места.
  • След 31 март, списъкът се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място и сградата на ТП „ДГС Златоград”.
  • Списъците могат да бъдат допълвани в ТП „ДГС Златоград“ до 30 април.
  • След изтичане на крайния срок  – 30 април,  списъците се публикуват на интернет страницата на ТП „ДГС Златоград“.
  • На лицата, включени в списъците за текущата година, се предоставят дърва за огрев до 01 ноември на текущата година
  • Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени кубически метра.

Снабдяването с дърва за огрев ще бъде по реда на постъпване на заявленията.

Съгласно ценоразписа на ТП „ ДГС Златоград“ цените за един пространствен кубически метър дърва за огрев, с включен ДДС, са както следва:

При закупуване на стояща дървесина на корен – лицата самостоятелно организират добива:

  • иглолистни дърва за огрев – 12,00 лева
  • широколистни дърва за огрев – 24,00 лева

При закупуване на добита дървесина от временен склад:

Широколистни дърва за огрев – 72,60 лева. В цената не са включени разходи за транспорт, товарене и разтоварване.

Повече информация относно измененията в Закон за изменение и допълнение на Закона за горите може да получите в сградата на Общинска администрация Неделино, етаж 3, стая №304 А, а така също и в Кметството на съответното населено място.

Общинска администрация Неделино

Приложение:


Публикуван е за обществено обсъждане Проект на нова Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино

Изготвен е проект на нова Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, Община Неделино предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящият проект Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино.

Всички заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Неделино www.nedelino.bg , да депозират  писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: oba-nedelino@.bg или на адрес: гр. Неделино – 4990 , ул. „Ал. Стамболийски” № 104, партерен етаж, в рамките на работното време, от 8.00 до 17.00 часа.

Приложение:


Skip to content