Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Публично обсъждане на Проект на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложен за публично обсъждане на 28.12.2023г. в 10.00 часа.

Изготвен е проект на Правилник за  организацията  и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му  с общинска администрация  на основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния  кодекс, проектът  на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му  могат да депозират писмени предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на email:  obs_nedelino@abv.bg  или на адрес в гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски“ №104, четвърти етаж, стая №17  – деловодството на Общински съвет – гр. Неделино, в рамките на работно време  от 8.00 до 17.00 ч.

Вносител:
Ружо Младенов…/п/…/печат/
Председател на временна комисия

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Обявление по реда на чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино

Във връзка с чл.77 от АПК и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Неделино се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и  допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино и се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски“ № 104 и/или на e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино се публикува на интернет страницата на Община Неделино на 24.11.2023г.

Община Неделино уведомява всички лица, че публичното обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Неделино ще се проведе на 28.12.2023г. от 9:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104, на 5 /пети/ етаж.

Приложения:


Поради повреда на специализиран автомобил за събиране и транспортиране на битови отпадъци временно ще бъде затруднено извършването на дейността по график

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Във връзка със зачестилите сигнали в социалните мрежи, Ви уведомяваме, че специализираният автомобил МАН СВ 0653 КС за събиране и транспортиране на битови отпадъци е в ремонт и поради тази причина  временно ще бъде затруднено извършването на дейността  по график.

Моля да проявите необходимото търпение за причиненото неудобство.

Благодарим Ви за разбирането!

Общинска администрация- Неделино

Покана за публично обсъждане на изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване се уведомяват всички лица, че е изготвено изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино и предоставя 30 дни за предложения и препоръки.

Община Неделино уведомява всички лица, че предстои публично обсъждане на изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино ще се проведе на 22.12.2023г. от 14:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104, на 5 /пети/ етаж.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_nedelino@abv.bg и в деловодството в сградата на общинска администрация, на адрес: гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104.

Проектът на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино заедно с мотивите към нея, са публикувани на интернет страницата на Община Неделино на 22.11.2023г.

Вносител на проекта за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино е г-н Боян Кехайов – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

Приложения:


Skip to content