Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление за изготвен проект на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Неделино

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл. 77 ат Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Неделино да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail: oba_nedelino@abv.bg, obshtina@nedelino.bg или в деловодството на адрес: гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски №104.

Приложения:


Skip to content