Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Кметът на Община Неделино, г-н Боян Кехайов, запозна кметовете с целите на проекта и дейностите, предвидени за изпълнение. Г-н Кехайов представи ръководителя на проекта г-н Лазар Бабачев, който подробно описа основната дейност на проекта – предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Неделино.

Skip to content