Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Проект "Патронажна грижа + в община Неделино"

Протокол за подбор и оценка и списък на одобрените потребители по проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, договор № BG05M9OP001-6.002-0082, процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

Списък на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжностите: „Санитар“; „Хигиенист“; „Сътрудник“; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“ за предоставяне на социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M90P001-6.002-0082,след проведено интервю на 26.04.2021г.

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжности „Санитар“; „Хигиенист“; „Сътрудник“; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“ за предоставяне на социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M90P001-6.002-0082

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО СТАРТИРА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“

От 05.04.2021г. в община Неделино стартира Проект “ Патронажна грижа + в община Неделино “ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Над 24 възрастни хора и лица с увреждания ще ползват следните услуги:
– доставка на храна и хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
– заплащане на битови сметки и получаване на неотложни административни услуги – /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/.

Програмата е отворена за нови потребители от град Неделино, които са с ограничения и невъзможност за самообслужване:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
– в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/деца до 12 г., в невъзможност да оставят децата си сами.

Желаещите да ползват услугата е необходимо да подадат заявление по образец в Центъра за информация и услуга на гражданите, гише 2 – Деловодство на Община Неделино.

Подборът на потребителите по Проект “ Патронажна грижа + в община Неделино “ ще бъде извършен от Общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост по проекта.
Лицата, които ще бъдат ангажирани с посещения по домовете на потребителите, ще бъдат  снабдени с подходящ удостоверителен документ, издаден по съответния ред от Общината, с който да удостоверяват служебните си ангажименти както пред контролни органи, така и пред потребителите (с цел превенция от злоупотреби тип „измами“).

Образците на заявленията могат да се получат в община Неделино на първи етаж -Деловодството на Община Неделино- гише 2.

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Кметът на Община Неделино, г-н Боян Кехайов, запозна кметовете с целите на проекта и дейностите, предвидени за изпълнение. Г-н Кехайов представи ръководителя на проекта г-н Лазар Бабачев, който подробно описа основната дейност на проекта – предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Неделино.

Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0082

       Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор №BG05M9OP001-6.002-0082, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Неделино обявява процедура за подбор на персонал за 6 работни места на длъжност, както следва:

 • „Санитар” на 8 часов работен ден – 2 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Място на работа: Община Неделино към ЦНСТПЛФУ-гр. Неделино

 • „Хигиенист” на 8 часов работен ден – 2 бр.; 

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.
 • „Сътрудник“ – на 8 часов работен ден- 2 бр.

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Място на работа: Община Неделино към ЦСРИ-гр. Неделино и ЦОП-гр.Неделино

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по Проект №BG05M9OP001-6.002-0082 „Патронажна грижа + в община Неделино”, който се реализира в период за 12 месеца и се изпълнява от Община Неделино, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси». 

      Всеки назначен в екипа предоставя почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, включващи дейностите, одобрени от министъра на здравеопазването в „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.

      Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

      Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.

І. Документи за участие в конкурсната процедура:

При кандидатстване желаещите да предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 3. Копие на документи за завършено образование;
 4. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./ – при наличието на такива;
 5. Копие от документи за наличие на опит – при наличието на такива.
 6. Документ за самоличност (за справка); 
 7. Начин за провеждане на конкурса:
 • 1 – ви етап: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. 
 • 2 – ри етап: Интервю

     III. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 12.04.2021 г. до 19.04.2021 г. всеки работен ден от 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

Автобиография


Изтеглете обява

Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0082

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0082, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Неделино обявява процедура за подбор на персонал за 6 работни места на длъжност, както следва:

 • „Психолог” на 2 часов работен ден – 1 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Завършена образователна степен бакалавър или магистър по специалност от професионално направление „Психология“;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставянето на психологическа подкрепа, консултиране на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • „Медицински специалист” на 2 часов работен ден – 1 бр.

 Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Средно-специално или висше бакалавър/магистър
 • Специалности и квалификации – лица с придобита квалификация „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Акушер, който е преминал задължително обучение по програма за предоставяне на патронажни грижи”
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставянето на здравни услуги в домашна среда;
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Прилагане на знанията и уменията в домашна среда
 •    „Координатор – Шофьор“ на 8 часов работен ден- 1 бр.

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Средно;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит;
 • Опит в работа по социални или образователни проекти;
 • Правоспособност за управление на МПС-категория „В“;
 • Добри комуникативни способности;
 • Поведенчески характеристики: способности за самостоятелна работа.
 • Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, честност, лоялност, издържливост, концентрираност.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 •  „Домашни помощници“ – на 8 часов работен ден- 3 бр.

Изисквания към кандидатите за работа:

 •  Образование: Няма изисквания;
 •  Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда.
 •  Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 •  Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени   по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Готовност за предоставяне на услугата на потребители по домовете;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 •     Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Всеки назначен в екипа предоставя почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, включващи дейностите, одобрени от министъра на здравеопазването в „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.

„Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по Проект № BG05M9OP001-6.002-0082 „Патронажна грижа + в община Неделино”, който се реализира в период от 12 месеца и се изпълнява от Община Неделино, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси».  

І. Документи за участие в конкурсната процедура:

 • Заявление (по образец);
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 • Копие на документи за завършено образование;
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 • Копие на документи за наличие на опит- при наличието на такива;
 • Документ за самоличност (за справка);

  Начин за провеждане на конкурса:

 • 1 – ви етап: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. 
 • 2 – ри етап: Интервю

 III. Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 12.04.2021 г. до 19.04.2021 г. всеки работен ден от 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • В сградата на Община Неделино – гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски №104, етаж.1, Деловодство – гише 2.
 • Лицата, поставени под задължителна карантина могат да заявят необходимост от ползване на услугата на тел : 0885252437 – г-н Лазар Бабачев – Ръководител проект.
 • Документите са достъпни и на интернет страницата на Община Неделино – https://www.nedelino.bg/

 Заявление за кандидатстване за работа

Декларация за съгласие за обработка на личните данни

Автобиография

Изтеглете обява

Skip to content