Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Проект "Патронажна грижа + в община Неделино"

Община Неделино надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.

Община Неделино надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.

Община Неделино напомня на своите жители, че по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ изпълнява проект „Патронажна грижа“+ в община Неделино. Договор № BG05M9OP001-6.002-0082-С01, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възрастни хора над 65 г. са целевите групи към които е насочен проекта:

  • с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

В периода до 10.05.2022г. всеки представител на гореспоменатите целеви групи може да заяви потребност от предоставяне на социалната услуга „Патронажна грижа“ и да получи подкрепа на следния тел:

Услугите на, които могат да разчитат потребителите са доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително и лекарствени продукти, заплащане на битови сметки и заявяване на неотложни административни услуги със средства на потребителите или със средства различни от тези по договора за БФП, които ще им се предоставят от нает по процедурата Координатор-Шофьор снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

Екип Община Неделино

Протокол за подбор и оценка и списък на одобрените потребители по проект “Патронажна грижа + в община Неделино”, договор № BG05M9OP001-6.002-0082, процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

Списък на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжностите: „Санитар“; „Хигиенист“; „Сътрудник“; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“ за предоставяне на социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M90P001-6.002-0082,след проведено интервю на 26.04.2021г.

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжности „Санитар“; „Хигиенист“; „Сътрудник“; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“ за предоставяне на социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M90P001-6.002-0082

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО СТАРТИРА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“

От 05.04.2021г. в община Неделино стартира Проект ” Патронажна грижа + в община Неделино ” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Над 24 възрастни хора и лица с увреждания ще ползват следните услуги:
– доставка на храна и хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
– заплащане на битови сметки и получаване на неотложни административни услуги – /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/.

Програмата е отворена за нови потребители от град Неделино, които са с ограничения и невъзможност за самообслужване:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
– в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/деца до 12 г., в невъзможност да оставят децата си сами.

Желаещите да ползват услугата е необходимо да подадат заявление по образец в Центъра за информация и услуга на гражданите, гише 2 – Деловодство на Община Неделино.

Подборът на потребителите по Проект ” Патронажна грижа + в община Неделино ” ще бъде извършен от Общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост по проекта.
Лицата, които ще бъдат ангажирани с посещения по домовете на потребителите, ще бъдат  снабдени с подходящ удостоверителен документ, издаден по съответния ред от Общината, с който да удостоверяват служебните си ангажименти както пред контролни органи, така и пред потребителите (с цел превенция от злоупотреби тип „измами“).

Образците на заявленията могат да се получат в община Неделино на първи етаж -Деловодството на Община Неделино- гише 2.

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Кметът на Община Неделино, г-н Боян Кехайов, запозна кметовете с целите на проекта и дейностите, предвидени за изпълнение. Г-н Кехайов представи ръководителя на проекта г-н Лазар Бабачев, който подробно описа основната дейност на проекта – предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Неделино.

Skip to content