Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0082

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0082, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Неделино обявява процедура за подбор на персонал за 6 работни места на длъжност, както следва:

 • „Психолог” на 2 часов работен ден – 1 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Завършена образователна степен бакалавър или магистър по специалност от професионално направление „Психология“;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставянето на психологическа подкрепа, консултиране на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • „Медицински специалист” на 2 часов работен ден – 1 бр.

 Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Средно-специално или висше бакалавър/магистър
 • Специалности и квалификации – лица с придобита квалификация „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Акушер, който е преминал задължително обучение по програма за предоставяне на патронажни грижи”
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставянето на здравни услуги в домашна среда;
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Прилагане на знанията и уменията в домашна среда
 •    „Координатор – Шофьор“ на 8 часов работен ден- 1 бр.

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Средно;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит;
 • Опит в работа по социални или образователни проекти;
 • Правоспособност за управление на МПС-категория „В“;
 • Добри комуникативни способности;
 • Поведенчески характеристики: способности за самостоятелна работа.
 • Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, честност, лоялност, издържливост, концентрираност.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 •  „Домашни помощници“ – на 8 часов работен ден- 3 бр.

Изисквания към кандидатите за работа:

 •  Образование: Няма изисквания;
 •  Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда.
 •  Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 •  Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени   по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Готовност за предоставяне на услугата на потребители по домовете;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 •     Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Всеки назначен в екипа предоставя почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, включващи дейностите, одобрени от министъра на здравеопазването в „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.

„Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по Проект № BG05M9OP001-6.002-0082 „Патронажна грижа + в община Неделино”, който се реализира в период от 12 месеца и се изпълнява от Община Неделино, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси».  

І. Документи за участие в конкурсната процедура:

 • Заявление (по образец);
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 • Копие на документи за завършено образование;
 • Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 • Копие на документи за наличие на опит- при наличието на такива;
 • Документ за самоличност (за справка);

  Начин за провеждане на конкурса:

 • 1 – ви етап: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. 
 • 2 – ри етап: Интервю

 III. Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 12.04.2021 г. до 19.04.2021 г. всеки работен ден от 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • В сградата на Община Неделино – гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски №104, етаж.1, Деловодство – гише 2.
 • Лицата, поставени под задължителна карантина могат да заявят необходимост от ползване на услугата на тел : 0885252437 – г-н Лазар Бабачев – Ръководител проект.
 • Документите са достъпни и на интернет страницата на Община Неделино – https://www.nedelino.bg/

 Заявление за кандидатстване за работа

Декларация за съгласие за обработка на личните данни

Автобиография

Изтеглете обява

Skip to content