Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“ е създадена  необходимата организация и постъпки за осигуряване на ваксинация срещу COVID-19 за  потребители на услугата по проекта на територията на общината

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M9OP001-6.002-0082, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и във връзка с писмо с вх.№04-04-10/14.01.2022г. от Министерство на труда и социалната политика относно осигуряване на ваксиниране на потребителите по процедура BG05M90P001-6.002 “Патронажна грижа +“ , от страна на Община Неделино е създадена  необходимата организация и постъпки за осигуряване на ваксинация срещу COVID-19 за  потребители на услугата по проекта, които са в невъзможност от напускане на дома или социалната услуга  и  изразяват желание за ваксиниране.

Skip to content