Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.

Община Неделино надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.

Община Неделино напомня на своите жители, че по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ изпълнява проект „Патронажна грижа“+ в община Неделино. Договор № BG05M9OP001-6.002-0082-С01, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възрастни хора над 65 г. са целевите групи към които е насочен проекта:

  • с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

В периода до 10.05.2022г. всеки представител на гореспоменатите целеви групи може да заяви потребност от предоставяне на социалната услуга „Патронажна грижа“ и да получи подкрепа на следния тел:

Услугите на, които могат да разчитат потребителите са доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително и лекарствени продукти, заплащане на битови сметки и заявяване на неотложни административни услуги със средства на потребителите или със средства различни от тези по договора за БФП, които ще им се предоставят от нает по процедурата Координатор-Шофьор снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

Екип Община Неделино

Skip to content