Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

На 03.08.2023г. от 10.00 часа  в заседателната зала на Общински съвет-Неделино се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от Община Неделино договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002-0010-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 ,,Укрепване на общински капацитет,, по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В началото на пресконференцията кметът на Община Неделино г-н Боян Кехайов  изказа благодарността си към работата на екипа, подготвил проекта  и на ново наетите служители, за да получат гражданите от най уязвимите групи на община Неделино по ефективна, ефикасна и качествена грижа.

Целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на  проекта представи г-жа Северина Беширова –ръководител на проекта. В събитието участваха служители на Общинска администрация – Неделино, наетите лица, граждани и екипа на проекта.

Проекта е насочен към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на община Неделино по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по  ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. Целевата група, обхваната от проектното предложение са служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги, които чрез включването им в проектните дейности ще повишат компетенциите си, с което ще се осигури  плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по – ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Основната цел на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Неделино. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по – ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Една от основните дейности, включени в проекта, е обособяването на открития  фронт-офис  –  находящо се на  адрес: гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски” № 104ет.5, № 30, с цел осигуряването на подходяща работна среда за наетите по проекта 2-ма нови служители на длъжност  ,, Социален работник“ и по-голяма достъпност за нуждаещите се граждани.

Работното време на фронт-офиса е от понеделник до петък – от 08:00 до 17:00 часа.

За обезпечаване на дейностите по проекта са наети 2- ма нови служители на длъжност  “Социален работник”

В рамките на проекта ще бъдат проведени разяснително-информационни кампании за личната помощ и социалните услуги и повишаване обществената информираност относно липсата на достъпност за хора с увреждания и ще се увеличи осведомеността на гражданите и потребителите в сферата на предоставяните от Община Неделино социални услуги.

Проектът „Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“ се изпълнява по Договор № BG05SFPR002-2.002-0010-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът на изпълнение е 14 месеца, като социалната услуга се предоставя в рамките на година, а общата стойност е 42.590 лева. (четиридесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева).

В края на пресконференцията кмета на Община Неделино отново благодари на екипа, подготвил проекта, за да получат гражданите от най- уязвимите групи на община Неделино по ефективна, ефикасна и качествена грижа.

Skip to content