Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 12-то заседание на Общински съвет – Неделино – 23.09.2020 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1 Кмет на община НеделиноИздаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ XVII, кв.113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян,“ сключен между община Неделино и ДФ „Земеделие.“
 2  Кмет на община НеделиноИздаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС по договор BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ XVII, кв.113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян,“ сключен между община Неделино и ДФ „Земеделие.“
 3 Кмет на община НеделиноИздаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа в гр. Неделино, община Неделино“
 4Кмет на община НеделиноИздаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС по договор BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа в гр. Неделино, община Неделино“
 5 Кмет на община НеделиноОтчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от Европейския съюз  на  община Неделино към 31.12.2019г.
 6 Кмет на община НеделиноОтчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019г.
 7  Кмет на община НеделиноСъгласие за възмездно придобиване право на собственост от собствениците на ПИ№002647 в землището на гр. Неделино в полза на Община Неделино за разширяване и облагородяване на гробищния парк.
 8  Кмет на община НеделиноЗаявление от наследниците на Росица Стоянова Милекова с вх.№93-00-1483/05.08.2020г. за прекратяване на съсобствеността в УПИ IX-133, кв.20 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.
9Председател на ОбС – НеделиноПриемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Милка Асенова Гигьова.
10Кмет на община НеделиноПриемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2021-2023 година.
11Кмет на община НеделиноБедствено положение на територията на община Неделино, поради намаляване на водния дебит и пресъхване на водоизточници.
12Кмет на община НеделиноЗаявление с вх. №93-002-2081/13.06.2020г. за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VI-520 и пътека, кв.67 по плана на гр. Неделино.
  13  …Други
Skip to content